بنر بزرگداشت شهید حسین فهمیده و روز بسیج دانش آموزی