بنر اطلاعیه رحلت حضرت محمد، شهادت امام حسن و امام رضا